İ L A N T.C. ALTINTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2019/22 Esas

MUSTAFA KEMAL AKBUNAR – BEDRİYE AKBUNAR – DOĞAN AKBUNAR
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN
(Altıntaş Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/22 Esas Sayılı Dosyası)
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLANI
Kütahya Ticaret Sicilinde8911sicil numarasında kayıtlı “İstiklal Mahallesi No:Y ALTINTAŞ / KÜTAHYA adresinde faaliyet gösteren Mustafa Kemal AKBUNAR, Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cd. 170/1
ALTINTAŞ/KÜTAHYA adresinde faaliyet gösteren Bedriye AKBUNAR ve Hürriyet Mahallesi No:Y
ALTINTAŞ / KÜTAHYA adresinde faaliyet gösteren Doğan AKBUNAR’ın Altıntaş Asliye Hukuk
Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/22 Esas Sayılı dosyasında 10.09.2019
tarihinde 1 yıllık kesin mühlet verilmiş, kesin mühlet kararıyla birlikte SMMM Bağımsız Denetçi Fethan
SEVÖREN Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiştir. Altıntaş Asliye Hukuk Mahkemesi’nin
(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) kesin mühlet bitimi tarihinden başlamak üzere 86 günlük sürenin kesin mühlet süresine eklenmesi kararı alınmıştır. Bu ek süre bitiminden başlamak üzere olmak üzere 6 aylık ek süre verilmiştir.
Mustafa Kemal AKBUNAR, Bedriye AKBUNAR, Doğan AKBUNAR’dan alacaklı olanların,
alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap
ekstresi, senet, vs. ) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun299.
maddesi gereğince İLAN tarihinden 15 gün içerisinde konkordato komiserinin “Servi Mahallesi
Menderes Caddesi 2.Engin Sokak No:11 Sevören Apartmanı K:2 D:3 KÜTAHYA” adresine tatil
günleri hariç 10:00-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri , Vekil
vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,Alacak kaydının ;varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin,
yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN
tarihinden15 gün geçtikten sonra komiserliğe ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
Alacak kaydı sırasında, 05.04.2019 (geçici mühlet karar tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca
belirtilmesi suretiyle) tutarlarının,yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey
olması halinde bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli detaylı hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, aksi taktirde davacı şirketin kayıtlarındaki
tutarların müzakerede esas alınacağı,
İİK madde 299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine iş bu İLAN
tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin
müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

PAYLAŞ