ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ALTINTAŞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2021/4886

1-İdarenin

a) Adresi             :              İSTİKLAL MAHALLESİ BELEDİYE SOKAK NO:6 43800 ALTINTAŞ ALTINTAŞ/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası       :              2743112450 – 2743112452

c) Elektronik Posta Adresi           :              altintasbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)        :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              70.000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) 500 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :              YÜKLENİCİNİN AKARYAKIT İSTASYONU

c) Teslim tarihleri             :              İDARENİN İSTEĞİNE GÖRE AKARYAKIT YÜKLENİCİNİN AKARYAKIT İSTASYONUNDAN TESLİM ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS ODASI İSTİKLAL MAHALLESİ BELEDİYE SOKAK NO:6

b) Tarihi ve saati              :              28.01.2021 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a)   Altıntaş Belediyesi Mücavir Alan Sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine dair İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatı

b)-İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ (İŞİN SÜRESİNCE) BAYİLİK BELGESİ

c-İSTEKLİ EPDK TARAFINDAN BAYİLİK YAPILMAK ÜZERE VERİLMİŞ İŞ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİ OLAN İSTASYONLUK  BAYİLİK BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

AKARYAKITA İLİŞİKN TSE BELGELERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İSTİKLAL MAHALLESİ BELEDİYE SOKAK NO:6 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

PAYLAŞ