ALTINTAŞ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN

1-Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ve 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile  hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde İlçe Milli Emlak Servis Şefliği odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

2-İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, (Tüzel kişilerinin ise yıl içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektublarını (Banka teyit yazısı ile birlikte)  ihale saatine kadar komisyon başkanlıkığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

   5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir)

   5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş)

  10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş); oranında döner sermaye bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve dosyaları mesai saatleri içinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

5-Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Sıra Taşınmaz            Mahalle / Köy    Mevkii / Cd /Sk.   Pafta No              Ada No    Parsel        Yüzölçümü             Hazine              Cinsi                                “İmar         Tahmini             Geçici                    İhalenin

No    No                                                                                                                                No                 (m2)                 Hissesi                                Durumu”      Bedeli TL        Teminat TL        Tarihi           Saati           

 2             43020104599      Sevdiğin Köyü   Köyiçi    J24-d-09-c-2-c   174         2             1.677,94               Tam       Arsa       İmarsız                 30.500,00            6.100,00               24.08.2021          10:15

 1            43020107698      Alibey  Köyü      –              3             –              2091      2.375,27               Tam       Arsa       İmarsız                39.000,00            7.800,00               24.08.2021          10:00

3             43020104530      Sevdiğin Köyü   Tuzlaardı             J24-d-09-c-2-d  129         6             272,40   Tam       Arsa       İmarsız                 3.500,00               700,00   24.08.2021          10:30

   4             43020107685      Çakırsaz Köyü    Çalaltı    J24-D-19-B-3,

                                                                              J24-D-19-B-2      161                  167               30.031,67            Tam       Ham Toprak       İmarsız                 390.411,00          78.082,20            24.08.2021          10:45

5             43020104429      Eymir Köyü         Çayırağzı              2-4         –              2361      12.853,48            Tam       Tarla      İmarsız                 103.000,00          20.600,00            24.08.2021          11:00

  6             43020102987      Genişler Köyü   Kıran     J24-D-23-A-3     119         9             3.277,62               Tam       Tarla      İmarsız                 21.500,00            4.300,00               24.08.2021          11:15

7             43020104121      Yapılcan Köyü    Köy içi   2             –              257         642,50   Tam       Ev ve Arsa           İmarsız                 12.700,00            2.540,00               24.08.2021          11:30

  8             43020102872      Gecek Köyü       Hasanekini         6             –              3164      2.400,00               Tam       Tarla      İmarsız                 10.500,00            2.100,00               24.08.2021          11:45

 9             43020102873      Gecek Köyü       Hasanekini         6             –              3165      5.950,00               Tam       Tarla      İmarsız                 26.000,00            5.200,00               24.08.2021          12:00

10             43020102874      Gecek Köyü       Hasanekini         5             –              3206      3.300,00               Tam       Tarla      İmarsız                 14.500,00            2.900,00               24.08.2021          12:15

11             43020102875      Gecek Köyü       Hasanekini         5             –              3255      10.725,00            9.375,00 m2       Tarla                İmarsız                 41.000,00            8.200,00               24.08.2021          14:00

12             43020102364      Altıntaş Köyü     Köyiçi    19 c        –              3297      1.211,00               Tam         Kargir Sağlık

                                                                                                                                                                 Binası ve Bahçesi         İmarsız                 65.000,00            13.000,00            24.08.2021          14:15

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

Sıra    Taşınmaz       Mahalle / Köy    Mevkii / Cd /Sk.          Pafta                Ada        Parsel       Yüzölçümü         Hazine         Cinsi                Kiralanacak     Kiralama      Tahmini       Geçici          İhalenin

No      No                                                                               No                     No          No              (m2)                Hissesi                                    Alan (m²)        Amacı       Bedeli (TL)   Teminat (TL)           Tarihi   Saati     1             43020104124      Yapılcan Köyü    Yanıkaltı                                19-d                              –             283              40.000,00                                  Tam                        Tarla               36.000,00                   Tarımsal Amaçlı  24.500,00  4.900,00      24.08.2021 14:30

PAYLAŞ