T.C. ALTINTAŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Söz konusu taşınmaz;Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Bozbay Mah. Karşıyaka Mevkiine kain 149 Ada 85 Parsel sayılı 28.353,60 m2 yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz olup, tamamı malik adına kayıtlıdır. Zeminde yapılan incelemede; taşınmazın %0-2 meyilli, orta derin profilli, killi tınlı toprak yapısında,sulama imkanı olmayan kıraç vasıflı olduğu, tapu kayıtlarında niteliği tarla olmasına rağmen fiili zemin üzerinde mermer çıkartılmış ve yol açılmış olup, hali hazırda tarım arazisi niteliği taşımadığı, tarım arazisi olarak kullanılabilmesi için bu alanın ıslah edilmesi gerektiği, taşınmazla ilgili tüm unsurlar tek tek değerlendirilip karşılaştırılmak suretiyle parselin konumu ve özellikleriyle komşu arazilerin durumları ve taşınmazın bütünlüğü dikkate alınarak emsal karşılaştırmaları esas alınmış taşınmazın tapu kaydındaki niteliği tarla vasfında olsa dahi Altıntaş Belediye ve Mücavir alanları içinde kalması nedeniyle;

Taşınmazın (1 m² sinin) çıplak değeri :2,50 TL / m² olduğu,

Taşınmazın tamamının değeri = 28.353,60 m² X 2,50 TL/m²=70.884,00 TL'dir.

 

"Anayasamıza göre madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Devlet kamu menfaati amacı ile madenleri özel kişilere arama ve işletme amacı ile maden ruhsatına bağlı haklar sağlayabilir. Bu haklar Türk Maden Kanununun 5.-39.-40.ve 42.maddeleri gereği hukuki işlemlere tabi olup, faklı hükümlere göre iptali mümkündür.Bilirkişi raporuna göre Taşınmazın Tapu kaydında tarla niteliğinde olduğu veiçerisinde yer alan taşınmazdan ari olan borçlu adına kayıtlı 25/12/2013-25/12/2023 tarihleri arası on yıllık süreli201200930 sayılı II-b grubu mermer maden işletme ruhsatı bulunduğu belirtilmiştir."

 

Yüzölçümü                  : 28.353,60 m2

Hissesi                          : Tam

İmar Durumu             : Altıntaş Belediye Başkanlığı'nın 03/07/2018 tarih ve E.497/901 sayılı yazısı ile;Altıntaş Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, Belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindedir. Plansız alanlar imar yönetmeliği hükümleri'nin geçerli olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti                        : 70.884,00 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
  2. Satış Günü : 25/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                      : ALTINTAŞ ADLİYESİ BARO ODASI ALTINTAŞ/KÜTAHYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/75 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/09/2019