ALTINTAŞ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN
Satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
                                   
1- Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyetleri Hazineye ait taşınır ve taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ve 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile  hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde İlçe Milli Emlak Servis Şefliği odasında toplanacak Komisyon tarafından satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılabilmek için istekliler, kanuni ikametgah belgesini, nüfus cüzdanı örneğini, (Tüzel kişilerinin ise yıl içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noter onaylı vekaletnameyi) satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektublarını (Banka teyit yazısı ile birlikte)  ihale saatine kadar komisyon başkanlıkığına teslim etmeleri zorunludur.
3- Posta ile başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.                        
4- İhaleye ait şartname ve dosyaları mesai saatleri içinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

                                   
                                            2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN    
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar
Durumu
Tahmini Bedeli TL Geçici Teminat TL İhalenin
Tarihi Saati
1 43020107197 Genişler Köyü -- J24D23-A - 2427 97.033,31 Tam Ham Toprak İmarsız 2.911.000,00 582.200,00 04.09.2019 10:00
2 43020102637  Erenköy Köyü  İğde Kırı J24d20a 115 467 33.700,00 Tam Ham Toprak İmarsız  270.000,00 54.000,00 04.09.2019 10:15
3 43020104120   Yapılcan Köyü        Köyiçi 2 - 256 987,50 Tam Ev ve Samanlık İmarsız  14.000,00 2.800,00 04.09.2019 10:30
4 43020104123  Yapılcan Köyü Hıdırlık 2 - 264 655,00 Tam Arsa İmarsız  9.200,00 1.840,00 04.09.2019 10:45
5 43020104121  Yapılcan Köyü Köyiçi 2 - 257 642,50 Tam Ev ve Arsa İmarsız  9.200,00 1.840,00 04.09.2019 11:00
                                   
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle / Köy Mevkii / Cd /Sk. Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Cinsi Kiralanacak Alan (m²) Kiralama Amacı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi Saati
1 43020103615 Osmaniye Köyü Mantarlık j24d/24-d - 167 99.950,00 Tam Tarla 99.950,00 Tarımsal Amaçlı  49.000,00 9.800,00 04.09.2019 11:15
2 43020107480 Çayırbaşı Köyü Çetmealtı J24-D-17-B 172 1 99.095,94 Tam Tarla 99.095,94 Tarımsal Amaçlı  29.000,00 5.800,00 04.09.2019 11:30